E-Catalog > Accuvision Technology > เครื่องตรวจวัดชิ้นงาน เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) Auto Inspection Sorting Machine

PAGE VIEW : 772

Product Information :

Name :
เครื่องตรวจวัดชิ้นงาน เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) Auto Inspection Sorting Machine
Category :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Sub - Category :
  1. Accuvision Technology
Brand :
Accuvision
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เครื่องตรวจวัดชิ้นงาน เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) Auto Inspection Sorting Machine เครื่อง Auto Inspection Sorting Machine สามารถตรวจสอบชิ้นงาน cable tie จะต้องเป็นพลาสติกสีดำ ชิ้นงานต้องไม่แตกหัก ไม่มีบาร์ ไม่มีเส้นใย และไม่ีมีลักษณะรูปร่างผิดปกติ Bari Short shot insert broken

Product Detail :

เครื่อง Auto Inspection Sorting Machine สามารถตรวจสอบชิ้นงาน cable tie จะต้องเป็นพลาสติกสีดำ ชิ้นงานต้องไม่แตกหัก ไม่มีบาร์ ไม่มีเส้นใย และไม่ีมีลักษณะรูปร่างผิดปกติ  Bari Short shot insert broken

Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine Auto Inspection Sorting Machine

 Other Product In Group "Accuvision Technology (6)"