Accuvision Technology

ID : 176568
Brand : Accuvision technology
Last Update : 28/01/2563 13:59 Preview : 2,986
Accuvision เครื่องตรวจสอบและคัดแยกชิ้นงานด้วยกล้องอัตโนมัติ จากประเทศไต้หวัน เครื่องคัดแยกตรวจสอบชิ้นงานระบบ vision system เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ Auto Vision Inspection and Sorting Machine เครื่องตรวจสอบคัดแยกชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพ (Vision Inspection) เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของสินค้า เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของสินค้า
ID : 176605
Brand : Accuvision technology
Last Update : 28/01/2563 10:39 Preview : 3,389
Vision Machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้อง กล้องสำหรับการวัดขนาดของชิ้นงาน Accuvision technology ผู้ผลิต Vision Machine อันดับหนึ่งของประเทศไต้หวัน Made in Taiwan รับออกแบบวัดชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า visual inspection machine. เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีพนักงานเฝ้าปิด Auto in line visual inspection machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีพนักงานเฝ้า สามารถคัดแยกชิ้นงานที่มีตำหนิออกจากสายการผลิต ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตขึ้นรูป ชิ้นงานพลาสติก โลหะ ประเภทชิ้นงานขนาดเล็ก สกรู น๊อต ชีลยาง กล้องสามารถตรวจสอบได้ 360 องศา โดยสามารถเพิ่มออปชั่นการนับจำนวนชิ้นงานและแพคลงกล่อง
ID : 178384
Brand : Accuvision Technology
Model : Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที
Last Update : 25/11/2563 10:27 Preview : 1,327
Vision Inspection system Fully Automatic เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของตัวสินค้า Vision System Machine (QC) Vision Inspection Machine using camera for Industry Vision Inspection, Visual system, Quality checking ระบบตรวจสอบชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ Bowl Feeder Automation system เครื่องป้อนชิ้นงาน เครื่องเรียงชิ้นงาน อัตโนมัติ ... Vision Inspection, Visual system, Quality checking ระบบตรวจสอบชิ้นงาน ตรวจสอบ ระบบ Vision Ispection ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบ automatic เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติที่ใช้ Vision Sensor
ID : 178687
Brand : Accuvision
Last Update : 29/04/2564 10:27 Preview : 1,018
เครื่องตรวจสอบโอริง Visual Inspection by Camera system for o-ring Silicone / Rubber part o-ring , sealing , part small size Visual Inspection Machine for O-ring Visual Inspection Machine for O-ring Visual Inspection Machine for O-ring