Accuvision Technology

ID : 176568
Brand : Accuvision technology
Last Update : 28/01/2563 13:59 Preview : 3,417
Accuvision เครื่องตรวจสอบและคัดแยกชิ้นงานด้วยกล้องอัตโนมัติ จากประเทศไต้หวัน เครื่องคัดแยกตรวจสอบชิ้นงานระบบ vision system เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ Auto Vision Inspection and Sorting Machine เครื่องตรวจสอบคัดแยกชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพ (Vision Inspection) เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของสินค้า เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของสินค้า
ID : 176605
Brand : Accuvision technology
Last Update : 28/01/2563 10:39 Preview : 4,095
Vision Machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้อง กล้องสำหรับการวัดขนาดของชิ้นงาน Accuvision technology ผู้ผลิต Vision Machine อันดับหนึ่งของประเทศไต้หวัน Made in Taiwan รับออกแบบวัดชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า visual inspection machine. เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีพนักงานเฝ้าปิด Auto in line visual inspection machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีพนักงานเฝ้า สามารถคัดแยกชิ้นงานที่มีตำหนิออกจากสายการผลิต ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตขึ้นรูป ชิ้นงานพลาสติก โลหะ ประเภทชิ้นงานขนาดเล็ก สกรู น๊อต ชีลยาง กล้องสามารถตรวจสอบได้ 360 องศา โดยสามารถเพิ่มออปชั่นการนับจำนวนชิ้นงานและแพคลงกล่อง
ID : 178384
Brand : Accuvision Technology
Model : Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที
Last Update : 25/11/2563 10:27 Preview : 1,783
Vision Inspection system Fully Automatic เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 600 - 1,000 ชิ้น/นาที เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของตัวสินค้า Vision System Machine (QC) Vision Inspection Machine using camera for Industry Vision Inspection, Visual system, Quality checking ระบบตรวจสอบชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ Bowl Feeder Automation system เครื่องป้อนชิ้นงาน เครื่องเรียงชิ้นงาน อัตโนมัติ ... Vision Inspection, Visual system, Quality checking ระบบตรวจสอบชิ้นงาน ตรวจสอบ ระบบ Vision Ispection ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยระบบ automatic เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติที่ใช้ Vision Sensor
ID : 178687
Brand : Accuvision
Last Update : 29/04/2564 10:27 Preview : 1,533
เครื่องตรวจสอบโอริง Visual Inspection by Camera system for o-ring Silicone / Rubber part o-ring , sealing , part small size Visual Inspection Machine for O-ring Visual Inspection Machine for O-ring Visual Inspection Machine for O-ring
ID : 178914
Brand : Accuvision
Last Update : 09/08/2564 10:40 Preview : 1,460
เครื่องตรวจสอบโอริง O-ring อัตโนมัติด้วยกล้อง O rings Automated Optical Vision Inspection Machine เครื่องตรวจสอบโอริง O-ring อัตโนมัติด้วยกล้อง
ID : 179590
Brand : Vision Machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้อง
Last Update : 16/10/2564 07:32 Preview : 145
Vision Machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้อง เครื่อง Vision Machine เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานด้วยกล้อง สำหรับตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วและเครื่องมีความสามารถตรวจสอบชิ้นงานด้วยความเร็วในการตรวจสอบสูงและสามารถทำให้การทำงานต่อเนื่องและรวดเร็วแบบ auto inspection Nut inspection machine O-ring inspection machine Snap button inspection machine
ID : 179594
Brand : Accuvision
Last Update : 20/10/2564 06:52 Preview : 112
เครื่องตรวจวัดชิ้นงาน เคเบิ้ลไทร์ (Cable Tie) Auto Inspection Sorting Machine เครื่อง Auto Inspection Sorting Machine สามารถตรวจสอบชิ้นงาน cable tie จะต้องเป็นพลาสติกสีดำ ชิ้นงานต้องไม่แตกหัก ไม่มีบาร์ ไม่มีเส้นใย และไม่ีมีลักษณะรูปร่างผิดปกติ Bari Short shot insert broken